EN

prof. dr hab. Iwona Sagan

Stanowisko naukowe

Kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej UG
Koordynator Centrum Doskonałości RECOURSE

Zainteresowania badawcze

 • polityka miejska i regionalna
 • społeczno-ekonomiczny rozwój obszarów metropolitalnych
 • teoria i metodologia badań miejskich i regionalnych
 • koncepcja miejsca
 • identyfikacja terytorialna

Projekty

Wybrane publikacje

Książki

 • Zieliński T., Sagan I., Surosz W., (red.), 2018, Interdisciplinary Approaches for Sustainable Development Goals. Economic Growth, Social Inclusion and Environmental Protection. Springer, ss 245.
 • Masik G., Sagan I., Frankowski J., Stępień J., 2017, Warunki życia oraz usługi społeczne w Gdyni. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss 132.
 • Sagan I., 2017, Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Sagan I., Szmytkowska M. (red.), 2012, Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Sagan I., Canowiecki Z., 2011, Między integracją a konkurencją. Gdańsko-Gdyński Obszar Metropolitalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Sagan I., Smith D.M., (red.), 2005, Society, economy, environment – towards the sustainable city. University of Gdańsk, Department of Economic Geography, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań.
 • Sagan I., Halkier H. (red.), 2005, Regionalism Contested. Institution, Society and Governance. Ashgate, Aldershot.
 • Sagan I., Czepczyński M. (red.), 2003, Wymiar i współczesne interpretacje regionu. Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański, , Gdańsk – Poznań.
 • Sagan I., 2000, Miasto. Scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Artykuły naukowe

 • Sagan I., 2021, Bohdana Jałowieckiego rola i znaczenie w rozwoju polskich badań miejskich, Przegląd Socjologiczny, 70, 4, 9-13
 • Masik G., Sagan I. Scott J., 2021, Smart City strategies and new urban development policies in the Polish context, Cities, 108, doi.org/10.1016/j.cities.2020.102970
 • Gajewski R., Sagan I., 2020, Władze regionalne w zarządzaniu metropolitalnym. Polskie doświadczenia w odniesieniu do Kanady i regionu metropolitalnego Toronto. Przegląd Geograficzny, 92, 4, 591-607
 • Sagan I., 2020, Kryzys przestrzeni czy jej renesans w badaniach geografii społeczno-ekonomicznej? Prace i Studia Geograficzne, 65, 2, 71-97
 • Nowicka K., Sagan I., Studzińska D., 2019, Small diplomacy: cultural cooperation as a factor alleviating societal tensions. The case of Lviv and its Polish partner cities, Geopolitics, 24, 3, 565-585

Rozdziały w książkach

 • 2023, Problematyka społeczna w planowaniu przestrzennym. Komentarz do publikacji pod redakcją Bohdana Jałowieckiego [w:] T. Markowski, M.J. Nowak (red.), Polska myśl urbanistyczna i planistyczna z okresu PRL-u i jej aktualność. Wybór esejów. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, KPZK PAN, Warszawa, 39-48
 • 2022, Nowicka K., Sagan I., Studzińska D., Small diplomacy: cultural cooperation as a factor alleviating societal tensions. The case of Lviv and its Polish partner cities. [w:] M-A., Deiana, M. Komarova, C. McCall (red.), Cross-Border Cooperation as Conflict Transformation Promises and Limitations in EU Peacebuilding, Routledge, Oxon – New York, 586-624
 • 2021, Polityka miejska w warunkach kryzysu [w:] M. Nowak (red.), Polityka przestrzenna w czasie kryzysu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 53-71
 • 2019, Efektywnie, ale nie tylko ekonomicznie. Równo to nie zawsze sprawiedliwie [w:] A. Olechnicka, M. Herbst (red.), Równość czy efektywność rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 92-101
 • Sagan I., Masik G., 2018, The economic crisis and the Pomorskie region of Poland: a case study of resistance [w:] G. Bristow, A. Healy (red.), Economic crisis and the resilience of regions, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 25-40.
 • Grabkowska M., Sagan I., Pancewicz Ł., 2015. The Impact of Information and Communication Technology on the Rise of Urban Social Movements in Poland [w:] C.N. Silva (red.), Emerging Issues, Challenges and Opportunities in Urban E-Planning, IGI Global, Hershey, 93-113.
 • Sagan I., 2013, Challenges of regional and metropolitan policy in Poland, [in:] I. Kovacs, J. Scott, Z. Gal (eds.), Territorial Cohesion in Europe. For the 70th Anniversary of the Transdanubian Research Institute, Institute for Regional Studies, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Pecs, 402-411.
 • Sagan I., Grabkowska M., 2013, Negotiating participatory regeneration in the post-socialist inner city, [in:] M. E. Leary, J. McCarthy (red.) The Routledge Companion to Urban Regeneration, Routledge, 433-442.
 • Kabisch S., Sagan I., 2011, The Inner City In Focus [in:] A. Haase, A. Steinführer, S. Kabisch, K. Grossmann, R. Hall (eds), Residential Change and Demographic Challenge. The Inner City of East Central Europe in the 21st Century, Ashgate, 85-99.
 • Sagan I., 2009, Polityka miejskiego współzarządzania. Walory koncepcji i ograniczenia praktyki. [w:] G. Gorzelak, M. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir (red.), Człowiek – Miasto – Region. Związki i interakcje, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 73-82.
 • Sagan I., 2008, Regions, New Regionalism and Regime Theory: Deciphering Post-Socialist Institutional Change. [w:] J. Scott (red.) De-coding New Regionalism. Shifting Socio-political Contexts in Central Europe and Latin America. Ashgate, Aldershot, 93-109.
 • Sagan I., 2008, Miasto jako przedmiot badań geografii. [w:] B. Jałowiecki (red.) Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 105-119.
 • Sagan I., 2005, Perspektywy rozwoju polskich metropolii w okresie globalnych i postsocjalistycznych przemian. [w:] P. Lorens
  (red.) Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych. Urbanista, Warszawa, 65-75.

Wybrane prace o charakterze aplikacyjnym i projektowym

 • Sagan I., 2022, WUF11 (World Urban Forum). Wnioski i konkluzje w obszarze problemowym demografia i mieszkalnictwo, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Sagan I., 2021, Population shifts: balancing urban and rural development, Urban and Rural Development Business Forum, UN Habitat, Dubai Chamber of Commerce, EXPO 2020, Dubai
 • Sagan I., 2020, Kluczowe obszary tematyczne nowego modelu polityki miejskiej. Sprawiedliwe i zrównoważone miasto dla każdego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Sagan I., Orłowski P., Szlachetko J.H., 2017, Rozdział 1. Przepisy ogólne. Komentarz do art. 2. [w:] J.H. Szlachetko, K. Borówka (red.), Ustawa o rewitalizacji. Komentarz. Tom 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 23-43.
 • Sagan I., 2016, Warunki życia oraz usługi społeczne w Gdyni. Materiał analityczny do diagnozy Strategii Rozwoju Gdyni 2030, Gmina Miasta Gdynia, Urząd Miasta Gdynia,
 • Sagan I., 2014, Boosting skills ecosystem for greener jobs in blue economy of the pomorskie region in Poland, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
 • Sagan I., 2014, Miejska obywatelskość. Przestrzeń życia Polaków, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa