EN

COST – ENGAGER „European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation”

COST – ENGARER to Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in  Science and Technology), który od 1971 r. ukierunkowany jest na badania podstawowe oraz prace stanowiące pomost między nimi a pracami rozwojowymi. COST umożliwia koordynację na szczeblu europejskim przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach w ramach Akcji COST, stanowiących rodzaj parasola, pod osłoną którego wykonywanych jest wiele pojedynczych projektów mających wspólny cel ogólny. COST jest unikalnym instrumentem pozwalającym na zespołowe rozwijanie nowych pomysłów i inicjatyw.

Żródło:http://www.nauka.gov.pl/organizacje-i-programy-miedzynarodowe/europejski-program-wspolpracy-w-dziedzinie-badan-naukowo-technicznych.html

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na jego stronie internetowej.


 

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

Na początku marca 2018 r. odbyła się w Atenach konferencja pt. „Zrozumienie i przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w Europie”. W ramach wydarzenia zorganizowano otwarte warsztaty nt. ubóstwa energetycznego w Grecji i Europie. Ich celem było zebranie w jednym miejscu ekspertów z Grecji i krajów UE (decydentów, interesariuszy i naukowców) i zbadanie aktualnego stanu wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem nowych badań i działań na szczeblu politycznym. ​​Grecja jest jednym z krajów Unii Europejskiej, w którym poziom ubóstwa energetycznego wzrósł w ciągu ostatniej dekady w rekordowym tempie. Z tego względu wybór miejsca wydarzenia był szczególnie uzasadniony.

W spotkaniu wzięła udział prof. Iwona Sagan, która jest jednym z dwóch krajowych reprezentantów Komitetu Zarządzającego Akcji COST. Pozostałymi członkami naszego Zespołu zaangażowanymi w realizację projektu są: dr Jakub Szlachetko (MC Substitute), a także dr Joanna Stępień, dr Grzegorz Masik oraz Rafał Gajewski – włączeni w prace zespołów roboczych zajmujących się m. in. wypracowaniem ram dla międzysektorowej współpracy i wymiany wiedzy.

Jednym z głównych celów projektu jest wspieranie współpracy pomiędzy naukowcami z różnych części Europy zajmującymi się problematyką ubóstwa energetycznego. W tym celu na przełomie maja i czerwca otwarto możliwość aplikowania o granty na wymianę naukową i udział w wydarzeniach poruszających tę tematykę.