EN

Przeciążenie ruchem turystycznym jako wyzwanie dla planowania rozwoju miast

Serdecznie zapraszamy na kolejne z cyklu seminariów Recourse! Prelekcję wygłosi tym razem dr Peter Nientied (Polis University, Tirana), a jego wystąpienie będzie miało tytuł „City overtourism as wicked planning problem”.

Spotkanie odbędzie się w środę 22 lutego br. w godz. 13:00-15:00 w sali C205 na Wydziale Nauk Społecznych UG przy ul. Bażyńskiego 4 (skrzydło C) w Gdańsku oraz online za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Link do spotkania online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWVjNDBhNzAtMDAyOC00NjFjLWEyMjYtOTgyMzUyNDZjMDdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22ed80820e-8b0c-480c-9979-57c25bed361a%22%7d

Źródło zdjęcia: unsplash