EN

dr Magdalena Szmytkowska

Stanowisko

Adiunkt w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Zastępca Kierownika Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Zainteresowania badawcze

 • geografia społeczna
 • geografia miast
 • geografia osadnictwa
 • rozwój obszarów zurbanizowanych
 • procesy demograficzne i migracje
 • procesy metropolizacji

Projekty

Wybrane publikacje

Książki

 • Szmytkowska M. (red.), 2017, Turystyka i turysta nad Bałtykiem, Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze, tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 233.
 • Szmytkowska M., 2017, Kreacje współczesnego miasta. Uwarunkowania i trajektorie rozwojowe polskich miast średnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Szmytkowska M., Sagan I. (red.), 2012, Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Szmytkowska M., Czepczyński M., Tomaszewski G., Lichocki Ł., Perzanowska M., Deska P., 2011, Studium porównawcze polityki gospodarczej, rynku pracy i struktury zatrudnienia Brandenburgii, Berlina i Województwa Lubuskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, DS Consulting, Gdańsk-Zielona Góra.
 • Szmytkowska M., 2008, Przestrzeń społeczna miasta w okresie transformacji. Przypadek Gdyni. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Wybrane artykuły

Wybrane rozdziały w książkach

 • Szmytkowska M., 2022, Coexistence or displacement? Historical and contemporary developments of urban waterfronts in Polish cities: the case of the Tri-City conurbation, [w:] R.M. Mahbubur (red.), Handbook of waterfront cities and urbanism, New York: Routledge, s.419-437.
 • Szmytkowska M., 2017, Wstęp, [w:] M. Szmytkowska (red.), 2017, Turystyka i turysta nad Bałtykiem, Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze, tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 7-12.
 • Szmytkowska M., 2015, Gdynia – w poszukiwaniu miejskiej tożsamości i jej edukacyjnych odniesień, [w:] T. Sadoń-Osowiecka (red.), Miejsce przestrzeń krajobraz. Edukacyjne znaki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 153-168.
 • Szmytkowska M., 2015, Polityka neoliberalna w mieście i jej społeczno-przestrzenne konsekwencje, [w:] J. Bach-Głowińska (red.), Poszukiwanie modelu inteligentnego miasta. Przykład Gdańska i Glasgow, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa, 195-210.
 • Szmytkowska M., 2014, Po-rydzyńska geografia: gdzie jest i dokąd zmierza, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna. Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, Tom 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 205-218.
 • Szmytkowska M., 2014, Procesy metropolizacji w Trójmieście – ku obszarowi metropolitalnemu czy spolaryzowanemu duopolowi? [w:] K.Kuć-Czajkowska, M. Sidor (red.) Miasta aglomeracje metropolie. W nurcie globalnych przemian Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Łódź, 77-98.
 • Szmytkowska M., 2014, Ku urbs czy sub-urbs? Przestrzeń i mieszkańcy nowych osiedli mieszkaniowych w obszarach peryferyjnych dużych miast, [w:] M. Madurowicz (red.) Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 550-562.
 • Szmytkowska M., Nowicka K., 2013, Cultural tourism as a factor of regional development. Example of the Hel Peninsula [w:] C. Mądry (red.), Regions and their socio-economic growth, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, 125-136.
 • Szmytkowska M., Murzyn-Kupisz M., 2012, Procesy studentyfikacji w przestrzeni polskich miast: na przykładzie Krakowa i Trójmiasta, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 199-219.
 • Szmytkowska M., 2010, Miasta w mieście czy monofunkcyjne dzielnice rezydencjonalne? Współczesne zespoły mieszkaniowe na przykładzie Gdyni Zachód. [w:] L. Michałowski, D. Rancew-Sikora, A. Bachórz (red.), Miasto nie-miasto. Refleksje o mieście jako społeczno-kulturowej hybrydzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 104-120.
 • Szmytkowska M., 2009, Tożsamość miejsc i ludzi. Gdynia i gdynianie, [w:] M. Gawron, H. Głogowska (red.), Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni. Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej, Zeszyty Gdyńskie 4, Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni, 41-54.
 • Szmytkowska M., Sagan I., Masik G., 2009, Postawy przedsiębiorcze mieszkańców Gdyni [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Przedsiębiorczość – Edukacja 5, UP w Krakowie, Warszawa – Kraków, 228-243.
 • Szmytkowska M., 2008, Przemiany miejskich struktur funkcjonalno-przestrzennych w kontekście integracji europejskiej. Przykład Gdyni, [w:] S. Dołzbłasz, A. Raczyk (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic – nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe IGiRR UW 4, Uniwersytet Wrocławski, 243-250.
 • Szmytkowska M., 2008, Kształtowanie nowych funkcji centrów czy symptomy kryzysów ulic ‘salonów miast’?, [w:] B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.) Szata informacyjna miasta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 126-136.
 • Szmytkowska M., 2007, Socio-spatial structures of Polish cities: planned socialist mosaic vs. spontaneous postsocialist homogeneity, http://conferencias.iscte.pt/viewpaper.php?id=7&cf=3.
 • Szmytkowska M., 2006, Zmiany przestrzenne i przeobrażenia społeczne strefy podmiejskiej Gdyni w ujęciu historycznym, [w:] M. Czepczyński (red.) Przestrzenie miast postsocjalistycznych. Studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej, Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań, 207-215.
 • Szmytkowska M., Sagan I., 2006, Social Well-Being and Multi-Level Governance: the Case of Gdynia [w:] M. Harland (red.) Globalization and the Future of Economic, Social and Cultural Rights, Kentigern Publishing, Glasgow, 113-124.
 • Sagan I., Czepczyński M., Masik G., Rzyski S., 2006, Równoważenie procesów suburbanizacji w obszarze metropolitalnym Trójmiasta [w:] F. Pankau (red.) Studia nad obszarem metropolitalnym Trójmiasta. Pomorskie Studia Regionalne. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 123-189.
 • Szmytkowska M., Masik G., 2005, Społeczne aspekty suburbanizacji w obszarze metropolitalnym Trójmiasta [w:] P. Lorens (red.), Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, Urbanista, Warszawa, 71-80
 • Szmytkowska M., 2005, The Role of ‘Industrial Knowledges’ in Economic Development of Post-industrial Regions, Regions: the Newsletter of the Regional Studies Association, 257, 16-18.
 • Szmytkowska M., 2004, Warunki mieszkaniowe jako istotny wyznacznik społeczno-przestrzennej polaryzacji miast. Przypadek Gdyni, [w:] I. Jażdżewska, Zróżnicowanie warunków życia w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 215-226.
 • Szmytkowska M., 2004, Kontekst europejski w działalności samorządów lokalnych Trójmiasta, [w:] S. Ciok, D. Ilnicki, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej, Tom 8, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 199-208.
 • Szmytkowska M., Czepczyński M., 2004, Przemysł w mieście poprzemysłowym. Przykład Gdyni. [w:] Z. Zioło, Z. Makieła (red.) Przemiany struktur przemysłowych. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, 43-52.
 • Szmytkowska M., 2003, Wpływ nowych inwestycji na wizerunek miasta i przestrzeń społeczną Gdyni [w:] T. Marszał (red.), Budownictwo w przestrzeni lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szmytkowska M., Czepczyński M., 2003, Rola granicy państwowej w rozwoju lokalnym. Opowieść o dwóch miastach: Lidzbark Warmiński i Bartoszyce, [w:] J. Runge (red.) Granice. Obszary przygraniczne. Euroregiony, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2154, 242-248.
 • Szmytkowska M., 2002, Gdynia poprzemysłowa przełomu XX i XXI wieku, [w:] Namyślak B., Kozieł R. (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Tom VII, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 115-134.

Wybrane prace o charakterze aplikacyjnym i projektowym